QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂP PHÒNG

SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/QĐ-THPTLVg3

Lai Vung, ngày 25 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Văn phòng
Năm học 2017-2018
__________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3
         Căn cứ vào Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc  ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp;
        Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017, của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn danh mục khing vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
        Xét tình hình thực tế của đơn vị trong năm học 2017- 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Nay thành lập Tổ Văn phòng của Trường THPT Lai Vung 3, năm học 2017 – 2018 gồm các thành viên: Nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật, Bí Thư đoàn trường, kế toán, văn thư, thư viện, Giáo viên kiêm nhiệm tin học văn phòng, y tế - thủ quỹ, Cán bộ TBTN & CNTT, Nhân viên giáo vụ, bảo vệ,
(có danh sách kèm theo).
       Điều 2. Phân công các thành viên có dạy lớp tham gia sinh hoạt tổ văn phòng đồng thời sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định.
      Điều 3. Tổ trưởng Văn phòng, Kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/8/2018
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, H, 09b.                
                       
                                                                                                                                                                       Tô Văn Hồ

 
VĂN BẢN HÀNH CHÁNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây