Về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học