Về việc nhiệm vụ trọng tâm công tác thiết bị dạy học và thư viện năm học 2019-2020