Một số phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao của tội phạm