Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
64/KH-THPT LVg3 08/09/2018

Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018 - 2019

62/QĐ-THPTLVg3 06/09/2018

Kế hoạch dạy học năm học 2018 - 2019

45a/KH- THPT LVg3 22/08/2018

Kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2018 - 2019

70 /KH -THPT LVg3 10/10/2018

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019