Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
64/KH-THPT LVg3 08/09/2018

Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018 - 2019

62/QĐ-THPTLVg3 06/09/2018

Kế hoạch dạy học năm học 2018 - 2019

45a/KH- THPT LVg3 22/08/2018

Kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2018 - 2019

70 /KH -THPT LVg3 10/10/2018

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019

06/BC-THPT LVg3 01/10/2018
29/KH- THPT LVg3 14/10/2018
63 / KH-THPT LVg3 14/10/2018
96/THPT LVg3 14/10/2018
54 /KH-THPT LVg3 09/12/2017
55/KH-THPT LVg3 09/12/2017
54/KH-THPT LVg3 09/12/2017
213/QCPH-THPTLVg3 09/12/2017