Thông tin chi tiết:
Trần Ngươn Kiệt
Tổ trưởng Chuyên môn Trần Ngươn Kiệt
Ngày tháng năm sinh 24/08/1972
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Email tnkiet@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách