Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Thắm
Họ và tên Trần Ngọc Thắm
Ngày tháng năm sinh 08/12/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tin học
Email tntham@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách