Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Ngày tháng năm sinh 14/05/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Email ntnminh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách