Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Ngày tháng năm sinh 23/01/1989
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư CĐ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Email ntngiau@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách