Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huỳnh Anh
Họ và tên Nguyễn Thị Huỳnh Anh
Ngày tháng năm sinh 06/10/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng Chuyên môn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Email nthanh@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách