Thông tin chi tiết:
Hồ Tấn Sĩ
Tổ trưởng chuyên môn Hồ Tấn Sĩ
Ngày tháng năm sinh 20/10/1983
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Hóa học
Email htsi@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách