Thông tin chi tiết:
Đinh Phượng Yến
Họ và tên Đinh Phượng Yến
Ngày tháng năm sinh 07/07/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Email dpyen@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách