Thông tin chi tiết:
Trần Văn Tòng
Hiệu trưởng Trần Văn Tòng
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Điện thoại 0918. 405.019 - 02773.648.855
Email tvtong@laivung3.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Trách nhiệm:  

      - Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường trước Sở Giáo dục và Đào tạo, với chính quyền địa phương.
      - Chịu trách nhiệm với cán bộ công chức Trường, với Chi uỷ về sự phát triển của Trường theo các định hướng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
      - Chịu trách nhiệm về xây dựng, kế hoạch phát triển Trường, phát triển cán bộ, và phát triển nguồn lực tài chính.
      - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: kế hoạch, phát triển nguồn lực-cán bộ, tài chánh, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ trong trường
Phụ trách tổ bộ phận:
      - Tổ Văn phòng, tổ Hóa - Sinh - KTNN.
      - Trực tiếp chỉ đạo tổ Chủ nhiệm.