SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUI ĐỊNH THỜI GIAN TIẾT HỌC(NĂM HỌC 2019 - 2020)

1/ Các ngày từ thứ 3 đến thứ 7

Buổi sáng:

TiếtThời gian bắt đầuThời gian kết thúc
Tập trung: 7h00
Tiết 17h107h55
Tiết 28h008h45
Ra chơi 25 phút ( 8h45 -->9h10)
Tiết 39h109h55
Tiết 410h0010h45
Tiết 510h5011h35

Buổi chiều:

TiếtThời gian bắt đầuThời gian kết thúc
Tập trung: 12h25
Tiết 112h3513h20
Tiết 213h2514h10
Ra chơi 25 phút ( 14h10 -->14h35)
Tiết 314h3515h20
Tiết 415h2516h10
Tiết 516h1517h00

2/ Buổi sáng ngày thứ 2 SHC:

TiếtThời gian bắt đầuThời gian kết thúc
Tập trung: 7h00
Tiết 17h107h55
Tiết 28h008h45
Tiết 38h509h35
Ra chơi 25 phút ( 9h35-->10h00)
Tiết 410h0010h45
Tiết 510h5011h35