• Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Toán
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Toán khối 10,11 (HK1: 2018-2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 190 lượt tải | 2 file đính kèm
  • Đề thi THPT QG 2018
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 247 lượt tải | 1 file đính kèm