• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Sinh học
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Sinh học(HK1: 2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 227 lượt tải | 1 file đính kèm