Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật Năm học 2017 – 2018