LỊCH HỌP VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

HỌC KỲ 1– NĂM HỌC: 2018- 2019

Tháng

Ngày thực hiện

Họp HĐLT

Họp HĐSP

Sinh hoạt tổ CM & họp tổVP

Ghi chú

9

08& 22/09/2018

 

 

X

Họp CB tháng 9 sẽ chọn buổi chiều từ 03-07/9.

24/9/2018

X

 

 

 

29/9/2018

 

X

 

 

10

13 & 27/10/2018

 

 

X

Họp CB: 06/10.

29/10/2018

X

 

 

 

03/11/2018

 

X

 

 

11

10 & 24/11/2018

 

 

X

Họp CB tháng 11 sẽ họp sau HĐ ngày 3/11.

26/11/2018

X

 

 

 

01/12/2018

 

X

 

 

12

08 & 22/12/2018

 

 

X

Họp CB tháng 12 sẽ họp sau họp HĐ ngày 01/12.

24/12/2018

X

 

 

 

29/12/2018

 

X

 

 

*Chú ý

1/Lịch họp HĐLT, HĐSP, tổ VP và sinh hoạt tổ CM được công bố trong toàn trường để làm căn cứ thực hiện trong học kỳ 01.

2/Thời gian thực hiện lịch họp  HĐLT, HĐSP và Tổ CM- VP:

       - Họp HĐLT: Từ 13h30ph ( thứ hai) đến xong các nội dung cần bàn, thống nhất.

      - Họp HĐSP, sinh hoạt tổ CM: bố trí vào buổi chiều thứ bảy theo lịch công bố. (Riêng tổ VP có thể họp ngày khác theo yêu cầu công việc).

      - Nếu ngày họp HĐLT, HĐSP - Nhà trường bận tổ chức các hoạt động khác thì Hiệu trưởng sẽ thông báo dời ngày họp lại (báo trước ít nhất 01 ngày để GV- CNV biết, thực hiện). 

3/. Học kỳ 1- Năm học 2018-2019 sẽ tiếp tục họp giao ban về nội dung QLHS vào 7h30ph thứ bảy hàng tuần (Thực hiện: PHT/PTr chủ trì, mời: Ban QS, CB, GV, GVCN có liên quan).