• Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Khối 12)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 1 khối 10,11(NH:2019 - 2020)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 223 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 1 khối 12(NH:2019 - 2020)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi học kỳ 2 (2018 - 2019) khối 12 chính thức
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường THPT Lai Vung 3 công bố điểm chính thức thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khối 12
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 11)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 393 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 12)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 10)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 539 lượt tải | 1 file đính kèm