TỔ VĂN PHÒNGTỔ TOÁN
Tổ trưởng: Tạ Thị Thùy Trang
                     Email:ttttrang@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Tô Bá Trung
                     Email:tbtrung@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Trần Ngươn Kiệt
                     Email:tnkiet@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Phạm Thị Thùy Trang
                     Email:ptttrang@laivung3.edu.vn
TỔ LÝ - CÔNG NGHỆTỔ SINH HỌC
Tổ trưởng: Trương Ngọc Linh
                     Email:tnlinh@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Lê Thị Kiều Diễm
                     Email:ltkdiem@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Trịnh Văn Thuấn
                     Email:tvthuan@laivung3.edu.vn
TỔ HÓA HỌCTỔ TIN HỌC
Tổ trưởng: Hồ Tấn Sĩ
                     Email:htsi@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Trung
                     Email:trungnt@laivung3.edu.vn
TỔ NGỮ VĂNTỔ LỊCH SỬ
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Diễm Trang
                     Email:ntdtrang@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Lê Thị Hồng Nương
                     Email: lthnuong@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Dễ
                     Email:ntde@laivung3.edu.vn
TỔ ĐỊA LÝTỔ TIẾNG ANH
Tổ trưởng: Võ Quốc Văn
                     vqvan@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Anh
                     Email:nthanh@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Nguyễn Thị Nguyệt Minh
                     Email:ntnminh@laivung3.edu.vn
TỔ GDCDTỔ THỂ DỤC - QPAN
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Thanh
                      Email:nththanh@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Minh Sơn
                      Email:nmson@laivung3.edu.vn
Tổ phó:         Võ Minh Luân
                      Email:vmluan@laivung3.edu.vn