QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN - TỔ VĂN PHÒNG

 * Tổ Văn phòng

        - Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Trung - E-mail: trungnt@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó: Tô Bá Trung - E-mail: tbtrung@laivung3.edu.vn.

* Tổ Toán - Tin

        - Tổ trưởng: Trần Ngươn Kiệt - E-mail: tnkiet@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó: Trần Ngọc Thắm - E-mail: tntham@laivung3.edu.vn.

* Tổ Lý - Công nghệ

        - Tổ trưởng: Trương Ngọc Linh - E-mail: tnlinh@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó

* Tổ Hóa - Sinh

        - Tổ trưởng: Trịnh Văn Thuấn - E-mail: tvthuan@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó: Nguyễn Thị Diễm - E-mail:ntdiem@laivung3.edu.vn

* Tổ Sử - Địa - CD

        - Tổ trưởng: Võ Quốc Văn - E-mail: vqvan@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó: Nguyễn Thị Bích Tuyền - E-mail: ntbtuyen@laivung3.edu.vn.

* Tổ Ngữ Văn

        - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Diễm Trang - E-mail: ntdtrang@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó:Lê Thị Hồng Nương - Email: lthnuong@laivung3.edu.vn

* Tổ Tiếng Anh

        - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Anh - E-mail: nthanh@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó

* Tổ Thể dục - QPAN

        - Tổ trưởng: Nguyễn Minh Sơn - E-mail: nnson@laivung3.edu.vn
        - Tổ phó