TỔ VĂN PHÒNGTỔ TOÁN
Tổ trưởng: Tạ Thị Thùy Trang
                    Email:ttttrang@laivung3.edu.vn
 
Tổ trưởng: Trần Ngươn Kiệt
                    Email:tnkiet@laivung3.edu.vn
Tổ phó:       Phạm Thị Thùy Trang
                    Email:ptttrang@laivung3.edu.vn
TỔ LÝ - CÔNG NGHỆTỔ SINH HỌC
Tổ trưởng: Trương Ngọc Linh
                    Email:tnlinh@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Lê Thị Ngọc Lan
                    Email:ltnlan@laivung3.edu.vn
TỔ HÓA HỌCTỔ TIN HỌC
Tổ trưởng:Hồ Tấn Sĩ
                   Email:htsi@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Trung
                    Email:trungnt@laivung3.edu.vn
TỔ NGỮ VĂNTỔ LỊCH SỬ
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Diễm Trang
                    Email:ntdtrang@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Dễ
                    Email:ntde@laivung3.edu.vn
TỔ ĐỊA LÝTỔ TIẾNG ANH
Tổ trưởng: Võ Quốc Văn
                     Email:vqvan@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng:  Nguyễn Thị Nguyệt Minh
                     Email:ntnminh@laivung3.edu.vn
TỔ GDCDTỔ THỂ DỤC - QPAN
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Thanh
                    Email:nththanh@laivung3.edu.vn
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Minh Thư
                    Email:ntmthu@laivung3.edu.vn