LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

           - Bí thư Chi bộ: Trần Văn Tòng, E-mail:tvtong@laivung3.edu.vn
           - Chủ tịch Công đoàn: Võ Văn Toàn, E-mail: vvtoan@laivung3.edu.vn
           - Bí thư Đoàn TNCSHCM: Dương Minh Châu, E-mail: dmchau@laivung3.edu.vn
           - Bí thư Chi đoàn Giáo viên: Võ Quốc Văn, E-mail: vqvan@laivung3.edu.vn
           - Chủ tịch Hội LHTNVN: Cao Thành Công, E-mail: ctcong@laivung3.edu.vn
           - Trưởng ban TTra ND: Lê Thị Kiều Diễm, E-mail: ltkdiem@laivung3.edu.vn