LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

           Bí thư Chi bộ: Trần Văn Tòng, E-mail:tvtong@laivung3.edu.vn
        - Chủ tịch Công đoàn: Võ Văn Toàn, E-mail: vvtoan@laivung3.edu.vn
        - Bí thư Đoàn TNCSHCM: Dương Minh Châu, E-mail: dmchau@laivung3.edu.vn
        - Chủ tịch Hội LHTNVN: Nguyễn Thị Ngọc Giàu, E-mail: ntngiau@laivung3.edu.vn
        - Trưởng ban TTra ND: Trần Ngọc Thắm, E-mail: tntham@laivung3.edu.vn