I. Học sinh

Khối

Số

lớp

Tổng số

Học sinh

Tuyển

mới

Lên

lớp

Lưu

ban

Chuyển

đến

Chuyển đi

các loại hình

Bỏ

học

Thực

học

Ghi

chú

10

8

328

322

 

4

2

 

 

 

BQ: 41 hs

11

7

258

 

 

 

5

6

 

 

BQ: 36,9hs

12

6

236

 

 

 

2

3

 

 

BQ: 39,3hs

Tổng

21

822

322

 

4

9

9

 

 

BQ: 39,14hs/lớp

II. CBQL, giáo viên và nhân viên

 Tổng số 56, trong đó:

        1. CBQL: 03 người.

         2. Nhân viên: 11 người (05 nữ), chia ra:

- Kế toán: 01

- Văn thư, thủ quỹ: 01 (GVBM GDCD kiêm nhiệm).

- Thư viện: 01

- Tổng hợp, phụ trách phòng máy vi tính: 01 (GVBM Tin học kiêm nhiệm)

- Thiết bị: 00

- Y tế: 01

- BTĐT: 01

- Phụ trách hỗ trợ giáo dục người khuyết tật kiêm dạy lớp: 01

- Học vụ- hành chánh: 01

- Bảo vệ: 03

             3. Giáo viên: Tổng số: 40 GV (27 nữ),  tỉ lệ GV/lớp = 2,00 (chưa tính GV phụ trách công việc hành chánh kiêm dạy lớp).

              Cơ cấu giáo viên như sau:

Môn

Toán

Hoá

Sinh

Tin

TD-GDQP

Văn

Sử

Địa

CD

CN

NN

6

4

4

3

2

4

3

3

3

2

1

5

Thừa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thiếu

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

 

          Ghi chú: Đang gởi hồ sơ đến Sở GDĐT xin bổ sung:

                          + Môn Ngữ văn hợp đồng đến tuyển dụng/ 02 giáo viên.

                          + Phụ trách thiết bị dùng chung hợp đồng đến tuyển dụng/ 01 NV.

III. Cơ sở vật chất (phòng dạy học, phòng chức năng)

Số phòng

Phòng học

Số phòng chức năng

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tin học

Thư viện

Phòng có chức năng khác

Hiện có

20

01

01

01

01

01

    09

Thiếu

0

0

0

0

0

0

02

Ghi chú: Thiếu phòng Thiết bị dùng chung (đang lấy nhà xe GV sửa lại để tạm thiết bị), thiếu phòng để thực hiện phòng truyền thống.

Trích nguồn: Kế hoạch năm học 2018 - 2019