HIỆU TRƯỞNG
Họ và tênThời gian công tác
   Tô Văn Hồ   Tháng 8/2013 đến 01/2019
   Trần Văn Tòng   Tháng 1/2019 đến nay
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Họ và tênThời gian công tác
   Lê Tấn Phát   Tháng 8/2013 đến nay
   Nguyễn Thanh Chủ   Tháng 7/2014 đến nay