TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Tòng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Lê Tấn Phát

P. Hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thanh Chủ

P.Hiệu trưởng

Phó ban

4

Nguyễn Thanh Trung

Tổ trưởng VP

Phó ban

5

Trần Ngọc Thắm

Giáo viên

Thành viên

6

Võ Văn Toàn

CT.CĐCS

Thành viên

     7   Đặng Thị Ly   Giáo viên  Thành viên

8

Dương Minh Châu

Bí thư Đoàn trường

Thành viên