Email: gopygiaoduc@laivung3.edu.vn

Điện thoại: 02773648855

Đi động: 0909206904 (Thầy hiệu trưởng)